Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

Az Európai Unió rendeletei

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

 

Törvények

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI törvény
A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
   

Kormányrendeletek


A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend.
A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rend
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend.
A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rend.
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rend.
A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rend.
A Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről szóló 74/2000. (V. 31.) Korm. rend.
A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 130/2000. (VII. 11.) Korm. rend.
A nemzetközi jelentőségű vízi utakról szóló európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 151/2000. (IX. 1.) Korm. rend.
Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rend.
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rend.
Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rend.
A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rend.
A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rend.
A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rend.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rend.
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rend.
A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rend.
A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rend.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rend.
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rend.
A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rend.
A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rend.
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rend.
A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rend.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rend.
A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rend.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.
Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rend.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rend.
A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról szóló 178/2010. (V. 13.) Korm. rend.
A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rend.
A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rend.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rend.
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rend.
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend.
A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rend.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rend.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rend.
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rend.
A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rend.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rend.
A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rend.
Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rend.
A kerékpárutakkal összefüggő egyes műszaki adatok nyilvántartásáról szóló 337/2016. (XI. 17.) Korm. rend.
Az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 408/2016. (XII. 13.) Korm. rend.
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 510/2017. (XII. 29.) Korm. rend.

Miniszteri rendeletek


A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989. (V. 13.) KVM rend.
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rend.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.) KHVM rend.
A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X. 18.) NM rend.
A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM. rend.
Az árvíz- és belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM. rend.
A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rend.
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 21/1997. (III.12.) FM-HM együttes rend.
A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rend.
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rend.
A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII. 25.) EüM rend.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rend.
Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM. r.
A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöVIM rend.
A telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rend.
A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöVIM rend.
A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rend.
A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rend.
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rend.
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM rend.
Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről szóló 6/2002. (XI. 5.) KvVM rend.
A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek vízi úttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöVIM rend.
A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM rend.
A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002.(XII. 5.) GKM. rend.
A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rend.
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM. rend.
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rend.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rend.
A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rend.
A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII.30.) KvVM rend.
A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szóló 31/2004. (XII.30.) KvVM rend.
A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról szóló 14/2005. (VI. 28.) KvVM rend.
A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM rend.
A hulladék lerakásssal valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rend.
A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvVM rend.
Az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rend.
Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rend.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rend.
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rend.
A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rend.
A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rend.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rend.
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rend.
A közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól szóló 18/2012. (IV. 5.) BM rend.
A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rend.
A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rend.
A vízrajzi feladatok ellátásáról szóló 45/2014. (IX. 23.) BM rend.
A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rend.
A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rend.
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rend.
A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rend.
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet
A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rend.

 

Szervezeti és működési szabályzat

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

ADUVIZIG alapító okirata egységes szerkezetben

 

ADUVIZIG módosító alapító okirata

 

Ügyrendi szabályzat

 

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok


Az Igazgatóság nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

 

3. Közszolgáltatások


Az igazgatóság közszolgáltatást nem végez.

 

4. A szerv nyilvántartásai


Az igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Amennyiben közérdekű adat, a közérdekű adatok igénylésére vonatkozó szabályok szerint. (Részletesen a közérdekű adatok igénylése közzétételi egységnél.)

 

Vezetett nyilvántartások leíró adatai:


Egyes adatkezelési tevékenységek nyilvántartása:


Adatkezelő neve, elérhetőségei
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei
Adatkezelő szervezeti egység
Adatkezelés célja(i)
Érintettek köre
Személyes adatok köre
Személyes adatok forrása
Adatkezelés jogalapja(i)
Adathoz hozzáférő személyek köre
Személyes adatok tárolásának helye
Ha ismert, az adatok törlésére előirányzott határidő
Műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírása

Kötelezően előírt adattovábbítás nyilvántartása:


Adatkezelő neve, elérhetőségei
Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei
Adattovábbító szervezeti egység
Érintettek köre
Továbbított személyes adatok köre
Továbbított személyes adatok forrása
Adattovábbítás jogalapja(i)
Adattovábbítás címzettje(i)
Nemzetközi adattovábbítás esetén a továbbított adatok köre

 

5. Nyilvános kiadványok


Az igazgatóság nyilvános kiadványainak címe:
Meteorológiai és Hidrológiai Tájékoztató és Előrejelzés


Az igazgatóság nyilvános kiadványa témájának leírása:
Az ADUVIZIG működési területére vonatkozóan meteorológiai és hidrológiai tájékoztatást nyújt.


Az igazgatóság nyilvános kiadványához való hozzáférés módja:
Szabadon elérhető az ADUVIZIG honlapján (www.aduvizig.hu).
Az igazgatóság nyilvános kiadványa ingyenesen letölthető.


Az igazgatóság nyilvános kiadványainak címe:
Dunai Hírfolyam


Az igazgatóság nyilvános kiadványa témájának leírása:
Az igazgatóság dolgozóinak lapja


Az igazgatóság nyilvános kiadványához való hozzáférés módja:
Szabadon elérhető az ADUVIZIG honlapján (www.aduvizig.hu/dunaihirfolyam).
Az igazgatóság nyilvános kiadványa ingyenesen letölthető.

 

6. Döntéshozatal, ülések


Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ezért az igazgatóságra nem értelmezhető.

 

7. Az igazgatóság döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok


Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ezért az igazgatóságra nem értelmezhető.

 

8. Közérdekű adatok igénylése

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

 • Az igényt az teljesíti, aki az adatot kezeli. Ha az adatot többen kezelik, akkor az illetékes egységvezető jelöli ki az adatszolgáltatót. Ha az adatot több szervezeti egység kezeli, akkor az a szervezeti egység lesz az adatszolgáltató, melynek feladatkörébe tartozik az adat kezelése. Kétség esetén az adatszolgáltatót az igazgató vagy helyettese jelöli ki.

 

 • Az igényt az adatkezelő a tudomására jutást követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az előzőekben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

 

 • Az adatkezelő a beérkezett igényt megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a teljesítéshez szükséges adatokat, ha nem, akkor hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. A hiánypótlásra felhívástól a hiánypótlás teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be. Ha a kérelmező a kért adatot nem tudja pontosan megjelölni, az adatkezelő köteles segítséget nyújtani.

 

 • Ha az igényelt adatot nem az igazgatóság kezeli, akkor az igazgatóság erről, valamint – ha az igazgatóság által az adatkezelő személye ismert – az adatkezelő személyéről az igénylőt értesíti.

 

 • Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az igazgatóság aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

 

 • Amennyiben az adatkezelő azt állapítja meg, hogy az igényelt adatok nem továbbíthatók vagy nem hozhatók nyilvánosságra, erről az Igazgatási és Jogi Osztályt haladéktalanul értesítenie kell és az igény elutasításáról szóló választ az adatkezelő az Igazgatási és Jogi Osztállyal együttműködve készíti elő.

 

 • Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Info tv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben kell értesíteni az igénylőt.

 

 • Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

 

 • Az igény teljesítése nem tagadható meg, ha a nem magyar anyanyelvű kérelmező igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg. Az adatszolgáltatást azon a nyelven kell teljesíteni, ahogy az adatkezelő rendelkezésére áll.

 

 • A nem magyar nyelven benyújtott igény esetén intézkedni kell annak lefordításáról, melynek költségét az igénylő viseli.  A fordítás során elsősorban az igazgatóságnál foglalkoztatottak nyelvismeretére kell támaszkodni, ennek hiányában külső szakértőt kell megbízni.

 

 • Ha az adat az igényelt formában rendelkezésre áll és további feldolgozást nem igényel, akkor az igény teljesítése – ide nem értve a másolat előállításának költségét –térítésmentes.

 

 • Olyan közérdekű adat igényléséért, amelynek előállítása a rendelkezésre álló adatok további feldolgozását igényli – az előállításra fordított munkaidő és a feldolgozásban közreműködők számának figyelembevételével – költségtérítés fizetendő, melynek összegét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatban foglaltak alapján kell meghatározni. A költségtérítés várható összegét az igényélővel előre közölni kell. Amennyiben az igénylő a költségeket és az egyéb feltételeket elfogadja, a további eljárásra (ideértve az adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az ellenszolgáltatás mértékét és a fizetés módját) az igazgatóság és az igénylő megállapodása az irányadó.

 

 • Ha az igénylő kéri, az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül másolatot kell adni. A közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról készített másolatért díj nem, csupán költségtérítésként legfeljebb a másolat előállításának költsége kérhető, amelynek összegét az igénylővel előre közölni kell. A másolat költségének összegét és megfizetésének módját az önköltségszámítás rendjére vonatkozó igazgatói utasítás határozza meg.

 

 • Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

 

 • A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyazonosító adatai csak olyan mértékben kérhetők és tárolhatók, amennyiben az igény teljesítéséhez – beleértve a költségek megfizetését is – szükséges. Az igény teljesítését és a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 

 • Az igény teljesíthetősége esetén az adatkezelő a továbbítható adatokat, illetve az ezekről készített másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített (CD, DVD)] bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti.

 

 • Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a nem közérdekű adatot felismerhetetlenné kell tenni.

 

 • Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az adatkezelő felveszi a kapcsolatot az igénylővel megfelelő időpont egyeztetése céljából. Ennek során szükséges az igénylő figyelmét arra is felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és időben nem jelenik meg, igénye visszavontnak tekintendő.

 

 • A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő igénylőnek az adatkezelő átadja az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat és feljegyzést készít, amely tartalmazza az adatokba való betekintés idejét, helyét és a megtekintett adatok körét. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az adatkezelő köteles végig jelen lenni és az adatok biztonságára, változatlanságára felügyelni.

 

 • Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (személyesen, postai úton) az adatkezelőnek jelezheti. Az adatkezelő az igénylő nyilatkozatát rögzíti és azt az igénylővel aláíratja.

 

 • Postai úton történő teljesítés esetén az igény teljesítését tartalmazó iratot az esetleges másolatokkal együtt kell az igénylőnek megküldeni.

 

 • A közérdekű adat megismerésére irányuló igények elutasításáról az elutasító válasz egy példányával az egységvezetők haladéktalanul tájékoztatják az Igazgatási és Jogi Osztályt. A kérelmek elutasításáról az Igazgatási és Jogi Osztály nyilvántartást vezet.  Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az Igazgatási és Jogi Osztály minden évben január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

 

A közérdekű adatok közzétételéről és a megismerésükre vonatkozó igények teljesítésének rendjéről szóló 17/2017. sz. igazgatói utasítás

Adatigénylő lap letöltése

 

Az adatigénylés ingyenessége

 

Jogorvoslat:
Az érintett az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott jogainak érvényesítését az Igazgatóság bármely elérhetőségén kezdeményezheti. Az Igazgatóság az érintett kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Vélelmezett jogsérelem esetén az érintett panasszal fordulhat az adatvédelmi tisztviselő (Dr. Nagy András, nagy.andras(kukac)aduvizig.hu, tel.: 0679/525-141) felé, melynek megalapozottságát kivizsgálja. Ha a panaszkezelés nem vezetne eredményre, az érintett:

 • panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, honlap: https://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. )

 • bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
Informatikai Osztály

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége:
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Informatikai Osztály
6500 Baja, Széchenyi I. u. 2./C.
6501 Baja, Pf.: 84.
Tel: + 36 79 525 100
Fax: + 36 79 427 235
e-mail: titkarsag(kukac)aduvizig.hu


A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás igazgatóságra vonatkozó adatai:
Évente jelentés a felügyeleti szerv (Belügyminisztérium) felé.


2013. évben:
Közérdekű adatok megismerésére irányuló teljesített kérelem száma: 21 db.
Kérelem elutasítására nem került sor.
Az igazgatóság kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A szolgáltatott adatokat az adatkérő csak a kérelmében megjelölt célra használhatja fel, és azokat harmadik személy részére csak az igazgatóság (adatgazda) külön jóváhagyásával továbbíthatja.
Az adatra vonatkozó felhasználási jogosultság csak a költségtérítés megfizetését igazoló bizonylat másolatának csatolásával érvényes.

Közzétételi listák
Az Igazgatóságnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.